Merkez Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 1998 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkez’in temel amacı modern Türkiye’yi ortaya çıkartan tarihsel birikime ilişkin akademik bilgi üretmek ve üretilmiş akademik bilgiyi paylaşmaktır. Merkez bu amaçla asıl olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans programlarında zorunlu olarak okutulan HTR (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi) derslerini verme görevini yüklenmiştir.

HTR dersleri kapsamında modern Türkiye’nin oluşumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılından başlayıp 1940’lı yılların ortasına kadar uzanan süreçte ve bilimsel bir yaklaşımla ele alınır. Merkez bu incelemeye alt yapı hazırlayan ders içeriğinin hazırlanması sırasında disiplinler arası bir yaklaşımın geliştirilmesini benimsemekte, ayrıca ders içeriğini, dersi alan öğrencilerin kayıtlı oldukları programların akademik altyapısına yeniden uyarlama yoluna gitmektedir. HTR derslerinde izlenen akademik yöntem çerçevesinde birbirini izleyen üç önemli aşama ön plana çıkar. Bunların ilki öğrencilere, hangi olayın, ne zaman ve nasıl gerçekleştiğinin terimler, kavramlar, tarihler ve isimler yoluyla verilmesi aşamasıdır. Bu aşama, dersin konusuna ilişkin bilginin doğrudan aktarıldığı bir aşama olarak da tanımlanabilir. İkinci aşamada yapılansa öğrencileri farklı paradigma ve yaklaşımlarla tanıştırmak ve böylece öğrencinin anlama, tartışma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktır. HTR derslerinde bu, dersin konusunu oluşturan olayların, farklı paradigma ve yaklaşımlarla açıklanması çerçevesinde yapılır. Üçüncü aşamadaysa dersin tüm konuları geniş bir karşılaştırmalı tarih perspektifinden yeniden gözden geçirilir. Bu sayede öğrenciler, Türkiye’nin modernleşme serüvenine daha geniş bir açıdan bakabilme, farklı coğrafyalar ve zamanlarda yaşanan deneyimlerle Türkiye coğrafyasında yaşanan deneyimler arasındaki farklılık ve benzerlikleri ve bunların nedenlerini tartışabilme yeteneği kazanırlar.

Merkez modern Türkiye’yi ortaya çıkartan tarihsel birikime ilişkin akademik bilgi üretmek ve üretilmiş akademik bilgiyi paylaşmak amacıyla konferans, panel, seminer, sempozyum gibi çeşitli bilimsel etkinlikler de gerçekleştirmekte ve yine aynı amaçla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tek hakemli dergisi olan ve yılda iki kez yayınlanan Bilgi ve Bellek dergisini yayına hazırlamaktadır.